Potrzebujesz pomocy? Napisz na kontakt@akademia.pl

Logo Akademia.pl
Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MOJA.AKADEMIA.PL

 1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego https://moja.akademia.pl prowadzonego przez Transparent World sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 13, 02-793 Warszawa, NIP: 9512460962, REGON: 380052092, e-mail: kontakt@akademia.pl.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i zawierająca Umowę Subskrypcji w Sklepie;
  2. Platforma - serwis internetowy dostępny pod subdomeną portal.akademia.pl, na którym Klient otrzymuje dostęp do Produktów;
  3. Produkt – produkt elektroniczny dostępny w Platformie (treść cyfrowa), do którego dostęp Klient otrzymuje po zawarciu Umowy Subskrypcji;
  4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://moja.akademia.pl/regulamin;
  5. Subskrypcja - Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Umowy Subskrypcji polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu przez czas oznaczony do Produktów dostępnych na Platformie.
  6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://moja.akademia.pl, za którego pośrednictwem Klient składa Zamówienie w celu zawarcia Umowy Subskrypcji;
  7. Umowa Subskrypcji – umowa pomiędzy Właścicielem a Klientem zawarta za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest zapewnienie Klientowi Subskrypcji w zamian za zapłatę ceny;
  8. Właściciel – Transparent World sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, NIP: 9512460962, REGON: 380052092, e-mail: kontakt@akademia.pl., prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Subskrypcji, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Subskrypcji na warunkach oferowanych w Sklepie.
 3. Materiały użyte do prezentacji produktów i usług, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU
 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktu lub Subskrypcji, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
 2. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, sposób płatności i inne.
 3. Aby dokonać Zamówienia, Klient może się zarejestrować w Sklepie.
 4. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych i zarządzania subskrypcją.
 5. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 6. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY
 1. Zamówienia na dostępną usługę Subskrypcji przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz, Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, dokładnego adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności i numeru NIP, jeżeli dokonuje zakupu na firmę.
 4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia oraz w celu wykonania Umowy Subskrypcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter), zaznaczając odpowiedni checkbox.
 5. Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Subskrypcji i/lub Produktu,
  2. łącznej cenie Subskrypcji wraz z podatkami,
  3. możliwości lub braku możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Subskrypcji poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Subskrypcji, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą wykupienie Subskrypcji.
 9. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela, bądź przez operatora płatności.
 1. CENY, PŁATNOŚCI, AKTYWACJA SUBSKRYPCJI
 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podana w Sklepie cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Cena podana po zarejestrowaniu i zalogowaniu do moja.akademia.pl jest dla Klienta stała i nie zmienia się przez cały okres jego dostępu do moja.akademia.pl.
 3. Klient, który uprzednio nabył Produkty wchodzące w pakiet Produktów dostępnych w ramach Subskrypcji, może skorzystać z dedykowanej wyceny Subskrypcji wnosząc o jej ustalenie z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie.
 4. Z przygotowanej indywidualnej oferty Klient może skorzystać w terminie … dni od jej otrzymania.
 5. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura VAT przesyłana drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 6. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. jednorazowo przelewem poprzez elektroniczny system tpay.com;
  2. jednorazowo blikiem poprzez elektroniczny system tpay.com;
  3. płatnością odnawialną kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system Stripe.
 7. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com lub przez Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA.
 8. Zamówienia na usługę Subskrypcji realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez zapewnienie dostępu do Produktów umieszczonych na Platformie. Zapewnienie dostępu do Produktów następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
 9. W przypadku zawarcia Umowy Subskrypcji z wybraną opcją płatności kartą kredytową/debetową (przez Stripe) uruchomione zostaną płatności odnawialne, które będą pobierane z karty płatniczej Klienta na zasadach szczegółowo określonych przed zawarciem Umowy. Informacje na temat terminu następnej płatności można znaleźć na stronie głównej konta Klienta w Sklepie.
 1. ODNAWIANIE I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI 
 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji poprzez wyłączenie płatności odnawialnych, czyniąc to w panelu Klienta za pomocą przycisku “anuluj Subskrypcję” lub równoważnego.
 2. Klient może zmienić metodę płatności odnawialnej w panelu Klienta na koncie w Sklepie w zakładce “Moja Karta Płatnicza”.
 3. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych Klient zachowuje dostęp do opłaconych wcześniej Produktów dostępnych na Platformie w ramach Subskrypcji, na opłacony okres.
 4. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w panelu Klienta.
 5. Klient może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili przywrócić płatności odnawialne na swoim koncie w Sklepie.
 6. Właściciel nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji, a jedynie przesyła je do dostawcy płatności.
 7. Przekazanie danych karty płatniczej w panelu Klienta powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna i może być wykorzystywana w kolejnych płatnościach Klienta.
 8. W przypadku płatności jednorazowych Klient otrzymuje powiadomienie mailowe na 7 dni przed wygaśnięciem Subskrypcji, informujące o dacie wygaśnięcia Subskrypcji i możliwości opłaty Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy.
 9. Nieopłacenie Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy do określonego terminu wskazanego w wiadomości e-mail oraz w panelu Klienta oznacza rezygnację z Subskrypcji. Subskrypcja wygasa automatycznie po przekroczeniu tego terminu.
 10. Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tytułu anulowania Subskrypcji. Dostęp do Produktów w ramach Subskrypcji utrzymany jest przez cały okres, za który Klient opłacił Subskrypcję.
 11. Po przekroczeniu daty obowiązywania Subskrypcji Klientowi odebrany zostaje dostęp do Platformy z Produkatami. Klient nadal ma dostęp do Produktów kupionych przed Zamówieniem Subskrypcji.
 12. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do Produktów dostępnych w ramach Subskrypcji przez cały okres obowiązywania Umowy Subskrypcji, lecz zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania danego Produktu na Platformie, o czym powiadamia Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą usunięcia Produktu.
 13. W razie usunięcia Produktu z Platformy, Klient może domagać się zwrotu części ceny w proporcjonalnej wysokości do wartości usuniętego Produktu względem wartości pozostałych Produktów oraz pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji względem okresu Subskrypcji.
 14. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktów (np. udział w grupach na portalach społecznościowych, pomoc instruktora) może, ale nie musi być utrzymywane przez Właściciela w ramach Subskrypcji.
 15. Klient, który uprzednio nabył Produkty wchodzące w pakiet Produktów dostępnych w ramach Subskrypcji, po anulowaniu Subskrypcji zachowuje dostęp do uprzednio nabytych Produktów.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
 1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktów w ramach Subskrypcji wolnych od wad oraz zapewnić poprawne funkcjonowanie Platformy.
 2. W przypadku stwierdzenia wad, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 4. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamacji.
 5. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA DO UMOWY
 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Właściciel gwarantuje zwrot ceny uiszczonej przez Klienta.
 3. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Właściciel świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia Umowy Subskrypcji oraz dostępu do Produktów z wykorzystaniem Platformy.
 2. Do zawarcia Umowy Subskrypcji oraz korzystania z Platformy jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Zawarcie Umowy Subskrypcji i dostępu do Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo do korzystania z niektórych Produktów.
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 6. Właściciel zapewnia dostęp do Serwisu i Platformy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych w funkcjonowaniu Serwisu i Platformy, które nie będą trwały dłużej niż 16 godzin w miesiącu. O ewentualnych dłuższych pracach konserwacyjnych lub ewentualnych awariach Właściciel zobowiązuje się zawiadamiać Klientów.
 8. Osoba korzystająca ze Sklepu ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail na adres kontakt@akademia.pl lub listownie na adres Właściciela.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy Subskrypcji oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rejestrowanie Produktów dostępnych w ramach Subskrypcji. Korzystanie z Produktów możliwe jest wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy Subskrypcji.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 czerwca 2020.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Copyright © 2020 Transparent World sp. z o.o. Regulamin Polityka Prywatności